ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

การรับเข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

ผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์

สามารถสมัครเข้าศึกษาตามระเบียบการเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัย

โดยเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ลิงค์สำหรับการสมัครเข้าศึกษา

 

X