ข่าวสาร

ข่าวสาร

การตรวจประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 แบบเต็มรูปแบบ ตามระบบประกันคุณภาพ CUPT-QA โดยใช้เกณฑ์ของระบบ AUN-QA ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563

Previous
Next

นักศึกษาโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และนักศึกษาโครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์เข้าร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการโครงงานวิศวกรรม ครั้งที่ 8 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส ระหว่างวันที่ 14-16 ต.ค. 2563

Previous
Next
X