ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

นักศึกษาสามารถติดต่อ งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา เพื่อศึกษารายละเอียดและสมัครขอรับทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ได้แก่

1. ทุนเรียนดีระดับปริญญาตรี

2. กองทุนเพื่อการศึกษา

3. ทุนเงินยืมฉุกเฉิน

4. ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มทส.

5. กองทุนอาหารกลางวันฯ

6. ทุนผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่

X