ผลงานนักศึกษา

ผลงานนักศึกษา

ผลงานจากรายวิชาโครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์

เต้านมเทียมจากยางพารา
ต้นแบบเต้านมเทียมผลิตจากยางพารา เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ นายประเกียรติ ก่อแก้ว และ น.ส.อารีรัตน์ รุ่งสกุล ในที่ปรึกษา รศ.ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์
ถุงเพาะชำย่อยสลายได้
ต้นแบบถุงเพาะชำย่อยสลายได้จากพอลิเมอร์คอมโพสิทระหว่างพีแอลเอยางธรรมชาติและเส้นใยกล้วย โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ น.ส.ชนาธินาถ ร่องอ้อ และ น.ส.ถวัลรัตน์ ขวัญเมือง ในที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปราณี ชุมสำโรง
เบาะรองนั่งจากยางธรรมชาติ
เบาะรองนั่งจากยางธรรมชาติ เพื่อผู้ป่วยติดเตียง โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ นายเฉลิมพล ขำคม น.ส.พนิดา โม้ทอง และ น.ส.กฤตยา สุภัควณิชย์ ในที่ปรึกษา รศ.ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์
Previous
Next
X