ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์เป็นหนึ่งในสาขาวิชาของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2538  มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปทั้งสิ้นจนถึงปี 2563 จำนวน 643 คน มหาบัณฑิตจำนวน 38 คน ดุษฎีบัณฑิตจำนวน 5 คน ทั้งหมดล้วนมีงานทำที่มั่นคงอยู่ในภาคอุตสาหกรรมหรือวงการศึกษา นำความภาคภูมิใจมาสู่สาขาวิชาเป็นอย่างยิ่ง

หลักสูตรของสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ได้พัฒนาปรับปรุงมาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องและยาวนาน คณะกรรมการร่างหลักสูตรซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญคือผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ซึ่งมีส่วนสำคัญยิ่งในการกำหนดรายวิชาที่ทำให้หลักสูตรของสาขาวิชามีความทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการกำลังคนเพื่อเข้าสู่การทำงานในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์

อุตสาหกรรมพอลิเมอร์เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สามารถแบ่งได้เป็นอุตสาหกรรมพลาสติก ยาง เส้นใย ชิ้นส่วนยานยนต์ ปิโตรเคมี บรรจุภัณฑ์ สี กาว สารเคลือบผิว คอมโพสิท โดยมีมูลค่าการผลิตและส่งออกเป็นจำนวนมหาศาล ทั้งการขยายฐานการผลิตออกไปยังประเทศในแถบอาเซียน รวมทั้ง จีน และการเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานผลิตภายในประเทศ วิศวกรทางด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์จึงเป็นที่ต้องการจากภาคอุตสาหกรรมในจำนวนมากและมีแนวโน้มที่จะสูงมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากการขยายตัวทางภาคธุรกิจและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้ความต้องการใช้งานวัสดุพอลิเมอร์มีมากขึ้น วัสดุ
พอลิเมอร์มีการพัฒนาให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น เช่น วัสดุฉลาด บรรจุภัณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็น 1 ใน 2 มหาวิทลัยในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้วิศวกรมีความรู้ทั้งจากพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรม และความรู้เชิงลึกทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในเรื่องการขึ้นรูปและออกแบบผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ การออกแบบแม่พิมพ์และหัวอัดรีด การควบคุมการผลิต การตรวจสอบผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ การแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต

บัณฑิตจากสาขาวิชานี้จึงสามารถทำงานได้เช่นเดียวกับบัณฑิตที่จบในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต
และวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

คณาจารย์ของสาขาวิชามีทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และประเทศไทย มีประสบการณ์สอนและการวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์มามากกว่า 10 ปีจำนวน 8 ท่าน และอีก 1 ท่านเพิ่งสำเร็จการศึกษาด้านวัสดุศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยองค์ประกอบของหลักสูตร คณาจารย์และศิษย์เก่าที่เป็นตัวจักรสำคัญในวงการอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ในปัจจุบันนี้ ทำให้สาขาวิชามีความมั่นใจในการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชาออกไปสู่ภาคอุตสหกรรมอย่างมีคุณภาพและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากวงการอุตสหกรรมและแวดวงวิชาการ

X