ปรัชญาการจัดการศึกษา

ปรัชญาการจัดการศึกษา

ปรัชญาการจัดการศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์ 

  • จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกรรมพอลิเมอร์ที่มีความรู้และทักษะพร้อมปฏิบัติงานได้

 

ปรัชญาการจัดการศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (หลักสูตรานาชาติ)

  • มุ่งผลิตบัณฑิตวิศวกรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ที่มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน
    สามารถสื่อสารในระดับสากล

 

 

 

X