วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

หลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และปรัชญาของมหาวิทยาลัยและสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมพอลิเมอร์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีทักษะ
หรือความเชี่ยวชาญด้านการขึ้นรูปและการออกแบบให้ได้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่มีความเหมาะสม
ตามความต้องการใช้งาน

3. สามารถบูรณาการความรู้ด้านการสังเคราะห์ โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์กับการขึ้นรูป
และการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตได้

4. มีความรู้พื้นฐานในด้านการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพ สามารถต่อยอด
ไปเป็นผู้ประกอบการเองได้

5. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนา
องค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้น เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนางานได้

6. คิดเป็น ทำเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

7. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ
สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

8. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิค
ในการติดต่อสื่อสารรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี

X