วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและคุณธรรมในการประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ และมีคุณธรรม ในสาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ เพื่อให้ได้
บัณฑิตวิศวกรพอลิเมอร์ที่มีอัตลักษณ์ คือ เป็นวิศกรพอลิเมอร์ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา

ภารกิจ

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศ
2. วิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้
ในการพัฒนาประเทศ

3. ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น

4. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
5. ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรม
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

X