คณาจารย์/บุคลากร

คณาจารย์/บุคลากร

ศาสตราจารย์ ดร.อวิรุทธิ์  ชินกุลกิจนิวัฒน์

หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

avirut@sut.ac.th

นางณิชชาภัทร สิทธิคุณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ns@sut.ac.th

โทรศัพท์. 044-224-229

นางดวงแข  เปรี้ยวกระโทก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

dungkhae@g.sut.ac.th

โทรศัพท์ 044-224-4287

X