แหล่งทุนงานวิจัยภายใน และภายนอก

แหล่งทุนงานวิจัยภายใน และภายนอก

แหล่งทุนมทส.

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แหล่งทุนภายนอก

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 7 PMU http://www.tsri.or.th

1. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  https://www.nrct.go.th/

2. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) https://www.nia.or.th/

3. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.) http://www.arda.or.th/

4. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) https://www.hsri.or.th/researcher

5. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) https://www.nxpo.or.th/A/

6. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.) https://www.nxpo.or.th/B/

7. หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) https://www.nxpo.or.th/C/

X