ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายผลงานตีพิมพ์

ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายผลงานตีพิมพ์

ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายผลงานตีพิมพ์

 ระบบใหม่

ระบบค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายผลงานตีพิมพ์ 12 ก.พ. 2562

ขั้นตอนการใช้งาน

1. Login username: รหัสพนักงาน และ password: รหัสผ่านเดียวกับ E-mail

2. แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

3. เลือกเมนูที่ต้องการใช้งาน

4. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

5. พิมพ์เอกสารเป็น PDF เพื่อเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน

6. ตรวจสอบสถานะในระบบได้ทันที

___________________________________________________________________________________________________________________

 ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การกำหนดเกณฑ์คุณภาพผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2561 31 ก.ค. 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การกำหนดเกณฑ์คุณภาพผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2562

 15 พ.ย. 2562

___________________________________________________________________________________________________________________

 ค่าตอบแทน

– หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่บคุลากรที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
(สำหรับบทความที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป)

– หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่บคุลากรที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
(สำหรับบทความที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป)

– หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
(สำหรับบทความที่ได้รับการตอบให้ตีพิมพ์รับก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2552)


 ค่าใช้จ่ายผลงานตีพิมพ์

– อัตราการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าลงพิมพ์ผลงานวิจัยค้นคว้าทางวิชาการของพนักงาน พ.ศ.2555 (ใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2556 เป็นต้นไป)

 

หมายเหตุ: ค่าดัชนีผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ยึดตามฐานข้อมูล ISI ปี ค.ศ. 2019 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป


 แบบฟอร์มสำหรับนักวิจัยเต็มเวลา

– แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนตีพิมพ์ (กรณีนักวิจัยเต็มเวลา) new 25 ส.ค. 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทราภรณ์ รัตนา  โทร. 4752  e-mail: patra_ratta@g.sut.ac.th

X