จริยธรรมวิจัยในพืช

จริยธรรมวิจัยในพืช

คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ พ.ศ. 2559
 พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 และอนุบัญญัติ
 แบบฟอร์มการขอรับการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัย (SUT-IBC-01)
 บันทึกการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ และจำหน่ายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม เชื้อโรค และพิษจากสัตว์ (SUT-IBC-02)
 แบบรายงานโครงการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม เชื้อโรค และพิษจากสัตว์ (SUT-IBC-03)

X