จริยธรรมวิจัยในมนุษย์

จริยธรรมวิจัยในมนุษย์

การขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์

สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethic Office)

 ดาวน์โหลด SOP  (19-03-2562)

 คู่มือการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ พ.ศ.2555
 แนวปฏิบัติในการขอเอกสารรับรอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 แนวปฏิบัติการขอเอกสารรับรองสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 แนวปฏิบัติสำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว

 แนวปฏิบัติการวิจัยในมนุษย์ตามหลักสากล

– Belmont
– CIOMS
– Helsinki
– Nuffield
– Nuremberg Code

 หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา โครงการวิจัยที่มีลักษณะไม่เข้าข่ายต้องขอรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และโครงการวิจัยที่สามารถขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร็ว

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ 2559
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ ประเภทสมทบ

 จริยธรรมการวิจัยในคนของ วช.
 แบบฟอร์มสำหรับการทำวิจัยในมนุษย์

สามารถดาวน์โหลดได้ที่  เว็บไซต์ : https://ec.sut.ac.th

– Conflict (AF-03-08-01.0)

– Material transfer (AF-07-08-01.0)

– แบบฟอร์ม Check List Researcher

– InformedConsent-qualitativestudies-Template  (05-10-2561)

– Submission Form for Ethics in Human Research for Social_Anthropological studies-English  (05-10-2561)

– Submission-Form-for-Ethics-in-Human-Research-for-Clinical-trials_Experimental-studies-English-__AF-10-03-03.4  (05-10-2561)

– Participant Information Sheet-Template  (05-10-2561)

– Informed_Consent Template-English  (05-10-2561)

 โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีพ.ศ. 2553

 โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีพ.ศ. 2554

 โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีพ.ศ. 2555

 โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีพ.ศ. 2556

 โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีพ.ศ. 2557

 โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีพ.ศ. 2558

 โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีพ.ศ. 2559

 โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีพ.ศ. 2560 (07-02-2561)

 บทความ/หนังสือที่น่าสนใจ

– เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร Ethical Principles for Research Involving Humans ฉบับ พ.ศ. 2560 (23-03-2561)

– จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

– แนวปฏิบัตินักวิจัยที่ดี

– วิพากย์ ร่าง พรบ. การวิจัยในมนุษย์

– แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550

 ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ของสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน

 คำถามที่พบบ่อย/ข้อแนะนำ

– คำแนะนำการเขียนโครงการวิจัย

– ทำไมต้องมีการทำวิจัยในมนุษย์

– วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

– ข้อเสนอแนะการเขียนเอกสารชี้แจง

– คำถามที่พบบ่อย  (15-08-2561)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

X