จริยธรรมวิจัยในสัตว์ทดลอง

จริยธรรมวิจัยในสัตว์ทดลอง

งานสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

แบบฟอร์มการรายงานการใช้สัตว์

สำหรับสถานดำเนินการต่อสัตว์

– แนบ 2 แบบรายงานสัตว์ สพสว ทุก6เดือน 15มีค15กย สถานดำเนินการ_ผู้ผลิต ส่ง คกส มทส
– แบบรายงานสัตว์ สพสว ทุก6เดือน 15มีค15กย สถานดำเนินการ ส่ง คกส มทส

สำหรับผู้ใช้สัตว์

– 5 R-PI-SUT แบบรายงาน “ความก้าวหน้า” ทุก6เดือน ผู้ใช้ ส่ง คกส มทส ต่อ สพสว  (22-02-2560)
– 6 R-Fin-SUT แบบรายงาน “ปิด” โครงการ ผู้ใช้ ส่ง คกส มทส ต่อ สพสว  (22-02-2560)

 คณะกรรมการกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่อการศึกษาวิจัย มทส.
 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สภาวิจัยแห่งชาติ)
 มาตรฐาน แนวปฏิบัติในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทาวิทยาศาสตร์ สพสว
 แบบ SOPs SUT
 Ethical Principles and Guidelines for the Use of Animals (National Research Council of Thailand)
 กฎหมาย สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  (06-02-2560)
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  (06-02-2560)

X