ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่

ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่

เอกสารประกอบการเสนอโครงการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่

 เงื่อนไขการขอรับทุน (03 ต.ค. 2561)
 แบบเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว (แบบ ว-1ด)  (10 ต.ค. 2562)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณน้ำฝน / คุณอนุรักษ์
โทร. 4761 / 4763
E-mail : namfon@sut.ac.th / anuruk@sut.ac.th

X