ทุนวิจัยและพัฒนา

ทุนวิจัยและพัฒนา

ทุนวิจัยและพัฒนา

 กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส.
– ระเบียบกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
– คู่มือการบริหารการเงิน
– ประเภทอัตราค่าใช้จ่าย

 ทุนวิจัยและพัฒนา (ทุน R&D)
– หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2554
– ขั้นตอนการขอรับเงินทุนฯ (สำหรับโครงการทั่วไป)
– ขั้นตอนการขอรับเงินทุนฯ (สำหรับโครงการที่จะขอสิทธิบัตร)
– หนังสือนำส่งใบสมัครขอรับทุน RD  2017-09-29
– แบบข้อเสนอโครงการ (Proposal)
– แผนการใช้จ่ายเงิน
– แบบแสดงบัญชีเงินฝากโครงการ
– แบบขออนุมัติเบิกเงิน  2017-09-29
– แบบขออนุมัติเบิกเงิน (สำหรับ ผอ.)  2017-09-29
– แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์  2017-09-29
– แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์ (สำหรับ ผอ.)  2017-09-29
– แบบรายงานความก้าวหน้า
– แบบรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
– วิธีขอยกเลิกโครงการวิจัย
– แบบขอยกเลิกโครงการวิจัย
– แนวทางการคืนเงิน
– คำถามที่พบบ่อย
– รายงานการใช้จ่ายเงิน

X