ทุนOROG

ทุนOROG

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (ทุนOROG)

 คู่มือการขอทุน OROG 
 คู่มือการปฏิบัติงานทุน OROG 

 ระเบียบทุน OROG  2018-05-23
 แนวปฏิบัติทุน OROG นานาชาติ ศธ5621ว498 14ตค57
 แนวปฏิบัติทุน OROG ฐานข้อมูลสากล ศธ5621ว351 24มิย59
 ขั้นตอนการขอทุน OROG
 แบบรับรองโครงการวิจัย ประเภททุน OROG (สบวพ-OROG-1)  2019-04-02
 แบบเสนอรายชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุน OROG  2019-04-02
 หนังสือยินยอมให้ใช้สิทธิ์ ประเภททุน OROG (สบวพ-OROG-3)  2019-04-02
 แบบแจ้งข้อมูลการสิ้นสุดสภาพการรับทุนของนักศึกษาที่ได้รับทุน OROG (สบวพ-OROG-9)  2019-04-02

เช่น GPAX ต่ำกว่า 3.25 ขอยกเลิกการรับทุน ได้รับทุนจากที่อื่น ย้ายสาขา เปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา เปลี่ยนระดับการศึกษา ความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ถูกลงโทษทางวินัยฯลฯ

 ส่งผลงานของนักศึกษาผู้รับทุน OROG เพื่อประกอบการขอจบการศึกษา (สบวพ-OROG-11)  2019-04-02
 ผลการพิจารณารับรองโครงการวิจัย เพื่อให้ทุน OROG
 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน OROG

X