ผู้ช่วยวิจัย

ผู้ช่วยวิจัย

นางสาว อลิษา บุญสุยา  ผู้ช่วยวิจัย ศูนย์วิจัยโรคปรสิต

นางสาวขณิตตา ผิวผ่อง  ผู้ช่วยวิจัย ศูนย์วิจัยโรคปรสิต

X