ภาระกิจของสถานวิจัย

ภาระกิจของสถานวิจัย

สถานวิจัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เป็นหน่วยที่อยู่ภายใต้สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โดยจะเป็นหน่วยงานที่ประสานงานระหว่างสำนักวิชาฯ กับสถาบันวิจัยและพัฒนา และแหล่งทุนภายนอก ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ที่ดำเนินการทำวิจัย ตั้งแต่กระบวนการ ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย ขอทุนวิจัย ทั้งทุนภายในมหาวิทยาลัย และทุนภายนอกมหาวิทยาลัย การตีพิมพ์เผยแพร่ การเบิกงบประมาณในการดำเนินโครงการวิจัย การขอจริยธรรมการวิจัย การส่งเล่มรายงาน และการปิดบัญชีโครงการวิจัย รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษาด้านการวิจัย ให้แก่คณาจารย์แพทย์ นักวิจัย นักศึกษา ของสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ เพื่อสร้างผลงานด้านการวิจัย

โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์ เป็นหัวหน้าสถานวิจัย ซึ่งสถานวิจัย ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

     

X