หลักเกณฑ์การจัดสรรทุน Research Brotherhood พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์การจัดสรรทุน Research Brotherhood พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์การจัดสรรทุน Research Brotherhood พ.ศ. 2562

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุน Research Brotherhood พ.ศ. 2562 (25 มี.ค. 2562)

– แบบขอสมัครรับทุน Research Brotherhood (สบวพ. BRO-01)  (2 ก.ค. 2562)

– แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (สบวพ. BRO-02) (25 มี.ค. 2562)

– แบบขออนุมัติเบิกเงิน (สบวพ. BRO-03)  (11 มิ.ย. 2562)

– แบบแผนการใช้จ่ายเงิน (สบวพ. BRO-04) (6 มิ.ย. 2562)

 แบบรายงานการใช้จ่ายเงิน (สบวพ. BRO-05)  (11 มิ.ย. 2562)

– แบบรายงานความก้าวหน้า (สบวพ. BRO-06)  (11 มิ.ย. 2562)

X