ติดต่อสถานวิจัย

ติดต่อสถานวิจัย

ติดต่อสถานวิจัย

สถานวิจัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
หมายเลขโทรศัพท์ 044-223921
หมายเลขโทรสาร 044-223920
Email           rd_im@g.sut.ac.th
Facebook:   https://www.facebook.com/ResearchMEDSUT

X