การดำเนินการ

การดำเนินการ

การดำเนินการ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วยคณาจารย์ผู้มีผลงานจากทุกสาขาวิชา เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เป็นลายลักษณ์อักษร, จัดทำแผนปฏิบัติการและจัดทำปฏิทินดำเนินงาน, จัดทำโครงการ/กิจกรรม ขอเบิกงบประมาณ และดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมที่กำหนดไว้, ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด, จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรม และกรอกข้อมูลแต่ละไตรมาสในฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย, รวบรวมผลการดำเนินงานด้านการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์  และเขียนรายงานการประเมินตนเองตามคู่มือประกัน คุณภาพการศึกษา, ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา, พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และการเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์และบุคลากร, สนับสนุนการสร้างเครือข่ายฯ กับหน่วยงานและสถาบันภายนอกทั้งในและต่างประเทศ, วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเทียบเคียงผลการดำเนินงาน และรานงานผลต่อคณะกรรมการสำนักวิชาฯ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการเสริมสร้างบรรยากาศการทำวิจัยในลักษณะ Multilevel researchers (MLR)

Research Theme

Wellness สำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย

ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย

1. หน่วยวิจัยผู้สูงอายุ (Elderly Research Unit)

2. กลุ่มวิจัยด้านสุขภาพและสุขภาวะ (Health and Wellness Research Group)

 สาขาการวิจัย OECD:

1. สาขาการวิจัยหลัก OECD: วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

2. สาขาการวิจัยย่อย OECD: พยาบาลศาสตร์

 ความเชี่ยวชาญของนักวิจัย

นักวิจัยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ดำเนินการวิจัยเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ด้านสุขภาพ ทั้งในลักษณะงานวิจัยเดี่ยว ในทุกสาขาความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล และการบูรณาการข้ามศาสตร์ในลักษณะ Inter-professional research

 

X