วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ชั้นเลิศทางการพยาบาล  พัฒนาสุขภาพเพื่อสังคมที่พึ่งตนเองได้

พันธกิจ

 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์   ได้กำหนดพันธกิจที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อสนองความต้องการของประเทศและนานาชาติ
2. ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชน
3. ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนานวัตกรรมในการจัดการสุขภาพ
4. ให้บริการวิชาที่สอดคล้องกับความต้องของชุมชนและสังคม
5. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศ
6. ยึดหลักความเป็นอิสระทางวิชาการและใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

X