ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง Bioinformatics for academics and research (whole genome sequencing and gene annotation)

สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง Bioinformatics for academics and research (whole genome sequencing and gene annotation) ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม C2-124 อาคารวิชาการ 2 เวลา 08.30-17.00 น.

X