สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีอกับคณาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการ กับคณาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทุกท่านที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

     

X