สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น

สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ดังนี้

นายธิปรัชส์ วิทยกิจพิพัฒน์
หัวข้อโครงงาน: Electrospun scaffold with improved mechanical properties for medical applications
อ. ที่ปรึกษาโครงงาน: อ.ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์

 

X