การบรรยายพิเศษ โดย ดร.ชัย นิมากร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  ได้เรียนเชิญ ดร.ชัย  นิมากร ประธานอำนวยการ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ปจำกัด เป็นวิทยากรพิเศษในรายวิชา 114441 การจัดการกีฬาและการตลาด เพื่อทำการบรรยายภาคทฤษฎีให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 42 คน ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 08.00 – 11.00 น. ณ ห้องอบรม 1 อาคารกีฬาสุรเริงไชย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

X