ความเป็นมา

ความเป็นมา

ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ซึ่งถือเป็นวันก่อตั้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เริ่มเปิดการเรียนการสอนในระดับ บัณฑิตศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2539 จากนั้นขยายการศึกษา โดยเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรแรก เมื่อปีการศึกษา 2549 ต่อมาในปีการศึกษา 2555 จึงได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเพิ่มเติมคือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณิตศาสตร์ ชีววิทยา และฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มีพันธกิจหลักที่สำคัญประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัย การปรับแปลง ถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

X