เอกสารแนบราชกิจนุเบกษา มทส.

เอกสารแนบราชกิจนุเบกษา มทส.

ประวัติ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2533 โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 ซึ่งถือเป็นวันก่อตั้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

X