ระดับปริญญาโท-เอก

ระดับปริญญาโท-เอก

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

1. หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
2. หลักสูตรฟิสิกส์
3. หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์
4. หลักสูตรเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
5. หลักสูตรชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
6. หลักสูตรชีวเคมีและเทคดนโลยีชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
7. หลักสูตรจุลชีววิทยา
8. หลักสูตรภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
9. หลักสูตรชีวเวชศาสตร์
10. หลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลสำหรับการประยุกต์ทางชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

1. หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) รายละเอียดเพิ่มเติม

2. หลักสูตรฟิสิกส์  รายละเอียดเพิ่มเติม

3. หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ รายละเอียดเพิ่มเติม

4. หลักสูตรเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) รายละเอียดเพิ่มเติม

5. หลักสูตรชีววิทยาสิ่งแวดล้อม รายละเอียดเพิ่มเติม

6. หลักสูตรชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)  รายละเอียดเพิ่มเติม

7. หลักสูตรจุลชีววิทยา  รายละเอียดเพิ่มเติม

8. หลักสูตรภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) รายละเอียดเพิ่มเติม

9. หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม

10. หลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลสำหรับการประยุกต์ทางชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) รายละเอียดเพิ่มเติม

X