โครงสร้างองค์กรและการบริหาร

โครงสร้างองค์กรและการบริหาร

โครงสร้างองค์กร

               การบริหารงานของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์มีคณะกรรมการประจำสำนักวิชาทำหน้าที่กำกับดูแลสำนักวิชา โดยมีคณบดีเป็นผู้รับนโยบายจากอธิการบดีผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล  และกำกับดูแลบุคลากรรวมทั้งหน่วยงานภายใต้การดำเนินงานของสำนักวิชา รองคณบดีมีหน้าที่กำกับดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี หัวหน้าสถานวิจัยกำกับดูแลการดำเนินงานของสถานวิจัย  หัวหน้าสาขาวิชา 7 สาขากำกับดูแลการดำเนินการและคณาจารย์ของสาขาวิชา และหัวหน้าสำนักงานมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์มีโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้ 
 
โครงสร้างสำนัก
X