แนวปฏิบัติที่ดี (เรื่องเล่า)

แนวปฏิบัติที่ดี (เรื่องเล่า)

 1. การรับนักศึกษาที่เคยศึกษาใน มทส. กลับเข้าศึกษาใหม่ (Re-entry)
  โดย คุณวลัยพร ขันตะคุ ฝ่ายรับนักศึกษา (9 ม.ค. 62)
 2. Process approach ของศูนย์บริการการศึกษา
  โดย ศูนย์บริการการศึกษา (9 ม.ค. 62)
 3. – การกระจาย load การสอบ และการเพิ่มคาบสอบ
  โดย คุณกาญจนา พรหมสอน ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ (9 ม.ค. 62)
  – วิธีการส่ง SMS บนเครือข่าย AIS (Smart Messaging)
  โดย คุณปรมาภรณ์ สุขกิตติ ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ (9 ม.ค. 62)
  – การแก้ปัญหาในกรณีที่ห้องเรียนไม่เพียงพอในช่วงเวลายอดฮิต
  โดย คุณภมรรัตน์ วิไลศรีอัมพร ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ (9 ม.ค. 62)
 4. – ศูนย์บริการการศึกษาแนะนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรูปแบบสื่อวิดีทัศน์
  โดย คุณอภิญญา ลิ้มสุวัฒน์  ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา และคุณผุสดี พยัคฆเดช ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ (9 ม.ค. 62)
  – คลิ้กเพื่อชมวีดีทัศน์
  – คลิ้กเพื่อชมวีดีทัศน์ (Version มี Subtitle ภาษาอังกฤษ)
 5. เบิก-ยืม-คืน เงินสารองจ่าย
  โดย คุณชุติมา เรืองวิทยานนท์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (9 ม.ค. 62)
 6. การคิดคะแนนเฉลี่ย (GPA) คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และการจำแนกสถานภาพนักศึกษา
  โดย คุณจรัญญา สมอุดร ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต (9 ม.ค. 62)
 7. การเปิด-ปิดระบบจัดลำดับคิว และเครื่องให้บริการลำดับคิวอย่างง่ายๆ
  โดย คุณเศวตฤกษ์ เสนาะห์เสียง ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา (9 ม.ค. 62)
 8. แนวปฏิบัติกรรมการคุมสอบ (ในรูปแบบสื่อวิดีทัศน์)
  – ตอนที่ 1 ก่อนวันสอบ
  – ตอนที่ 2 ก่อนการสอบ
  – ตอนที่ 3 ระหว่างการสอบ
  – ตอนที่ 4 หลังการสอบ
  โดยฝ่ายตารางสอนตารางสอบ และ ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ (9 ม.ค. 62)
 9. การลง File แนบประชาสัมพันธ์บันทึกถึงผู้เรียน
  โดย คุณภมรรัตน์ วิไลศรีอัมพร ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ (9 ม.ค. 62)
 10. การ Crop และ Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา(ในรูปแบบสื่อวิดีทัศน์)
  โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ (9 ม.ค. 62)
 11. คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ Online (ในรูปแบบสื่อวิดีทัศน์)
  โดย ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ (9 ม.ค. 62)
 12. แนวปฏิบัติที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่
  โดย คุณอภิญญา ลิ้มสุวัฒน์ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา/คุณสมนึก คงกลาง ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ/คุณเศวตฤกษ์ เสนาะเสียง ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา (9 ม.ค. 62)
 13. การตรวจข้อสอบแบบตอนเดียว (ในรูปแบบสื่อวิดีทัศน์)
  – ตอนที่ 1 การเตรียมเครื่องตรวจ และการเตรียมข้อมูลในการตรวจ
  – ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อสอบและการตรวจข้อสอบตอนเดียว (ดูจากเฉลย 1 แผ่น)
  – ตอนที่ 3 การโอนคะแนนสอบเข้าสู่ระบบวัดผลและประมวลผล
  – ตอนที่ 4 วิธีทำถ้าการโอนคะแนนไม่ครบกับจำนวนที่ส่งมาโดยใช้ ACCESS
  – ตอนที่ 5 การออกรายงาน
  โดยฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต และฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ (30 เม.ย. 62)
 14. SUT Variety | การรับสมัครนักศึกษา มทส.
  โดย ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา (20 ก.พ. 62)
X