ความเป็นมา

ความเป็นมา

                    ศูนย์บริการการศึกษา ได้จัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2533 ให้เป็นองค์การนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ แต่มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

                    ศูนย์ฯ จึงเป็นส่วนหนึ่งขององค์การนิติบุคคลที่สามารถรับผิดชอบงานได้ตามกฎหมาย ภายใต้หลักการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” มีภารกิจหลักด้านการบริการสนับสนุน งานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และมุ่งมั่นที่จะให้ผลผลิตงานบริการเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีคุณภาพสูงสุด สร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ และเป็นแหล่งสาสนเทศด้านข้อมูลนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย

X