ผู้บริหารศูนย์บริการการศึกษา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายรับนักศึกษา

ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ

ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต

ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ

ฝ่ายกิจการพิเศษ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

X