วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปณิธาน/วิสัยทัศน์/ภารกิจ

ปณิธาน

บริการด้วยคุณภาพ สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นหน่วยงาน SMART Educational Services

  • S – M (Service Mind) เต็มใจให้บริการ ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง
  • A (Accountability) เชื่อถือได้
  • R (Regularity) ความสม่ำเสมอ สร้างวัฒนธรรมคุณภาพ
  • T (Technology) การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

ภารกิจ

ให้บริการด้านงานทะเบียนและประเมินผล

ค่านิยมขององค์กร

ถูกต้อง (Correct) เป็นเลิศ (Exellent) เต็มใจให้บริการ (Service mind)

X