โครงสร้างและการบริหาร

โครงสร้างและการบริหาร

 

               ศูนย์บริการการศึกษา ได้จัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 7 ฝ่าย ได้แก่

  1. ฝ่ายรับนักศึกษา
  2. ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ
  3. ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
  4. ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต
  5. ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
  6. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  7. ฝ่ายกิจการพิเศษ

               มีภาระกิจหลักด้านการให้บริการด้านงานทะเบียนและประเมินผล เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มุ่งมั่นที่จะให้ผลผลิตงานบริการเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีคุณภาพสูงสุด สร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ และเป็นแห่งสารสนเทศด้านข้อมูลนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย

X