ประกันคุณภาพ

ประกันคุณภาพ

นโยบายประกันคุณภาพของส่วนประชาสัมพันธ์

ส่วนประชาสัมพันธ์ ได้พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินการของส่วนตามระบบการประกันคุณภาพที่กำหนดขึ้น
 • เพื่อให้ทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (Targets) และเป้าประสงค์ (Goals) ที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
 • ดำเนินงาน เพื่อเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดอ่อน รวมถึงจุดที่ควรปรับปรุงของส่วนประชาสัมพันธ์
 • เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ
 • เพื่อให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสม สำหรับการบริหารงานและการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ส่วนประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการประกันคุณภาพ โดยนำแนวคิดการเนินงานประกันคุณภายใน โดยยึดตามแนวทางของวงจรคุณภาพ PDCA มาโดยตลอด คือ มีขั้นตอนการทำแผน ( PLAN ) มีการนำแผนไปปฏิบัติ ( DO : D)  มีการประเมินการดำเนินการตามแผน ( CHECK : C ) และมีการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงแผนครั้งต่อไป (ACT : A) ดังรูป

 

 

P มีแผน

 1. 1. วัตถุประสงค์เหมาะสม และสอดคล้องกับแผนของคณะ/พันธกิจหรือไม่
 2. 2. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่ (รายบุคคล/คณะบุคคล)
 3. 3. ระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดไว้เหมาะสมหรือไม่
 4. 4. งบประมาณที่กำหนดเหมาะสมหรือไม่
 5. 5. มีการเสนอเพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการหรือไม่

D มีผลการดำเนินการตามแผน

 1. 1. มีการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการหรือไม่
 2. 2. มีผู้รับผิดชอบดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้หรือไม่
 3. 3. มีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียรไร
 4. 4. สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่
 5. 5. สามารถดำเนินการได้ตามงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่

 

C มีการประเมินการดำเนินการ

 1. 1. ได้มีการกำหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม่
 2. 2. มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่
 3. 3. ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่
 4. 4. ปัญหา/จุดอ่อนที่พบในการดำเนินการมีหรือไม่
 5. 5. ข้อดี/จุดแข็ง ของการดำเนินการมีหรือไม่

A มีการปรับปรุงตามผลการประเมิน

 1. 1. มีการระดมสมองเพื่อหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบ
 2. 2. มีการระดมสมองเพื่อหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพิ่มขึ้น
 3. 3. มีการนำผลที่ได้จากการระดมสมอง (ข้อ 1, 2) เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ของคณะเพื่อพิจารณาสำหรับใช้วางแผนครั้งต่อไป

 1. 4. กำหนดกลยุทธ์ในการจัดทำแผนครั้งต่อไป
 2. 5. กำหนดผู้รับผิดชอบไปดำเนินจัดทำแผนครั้งต่อไป

 

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการตามกรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ระบุไว้ ใน 7 ประเด็น ดังนี้

 1. 1. การนำองค์กร
 2. 2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
 3. 3. การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 4. 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
 5. 5. การมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร
 6. 6. การจัดกระบวนการ
 7. 7. ผลลัพธ์
X