ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตนักปฎิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหารแบบสากล

วิสัยทัศน์

เป็นสาขาที่สร้างคนและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ด้านอาหารของประเทศและภูมิภาค

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหารแบบสากลที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม มีความเป็นผู้นำ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

X