การรับสมัครปริญญาตรี

การรับสมัครปริญญาตรี

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

TCAS1
Portfolio

รอบที่ 1 Portfolio #2
1 ธ.ค. 64 - 10 ม.ค. 65

TCAS2
Quota

รอบที่ 2 Quota
ติดตามประกาศการรับสมัคร

TCAS3
Admission

รอบที่ 3 Admission
ติดตามประกาศการรับสมัคร

TCAS4
Direct Admission

รอบที่ 4 Direct admission
ติดตามประกาศการรับสมัคร

TCAS1 : รอบที่ 1 Porttfolio

ลำดับกิจกรรมระยะเวลา
1รับสมัคร Online1 ธ.ค. 64 – 10 ม.ค. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร (ใบ ปพ.1)1 ธ.ค. 64 – 10 ม.ค. 65
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา1 ก.พ. 65
4ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com7 - 8 ก.พ. 65
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์11 ก.พ. 65
6ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด11 - 16 ก.พ. 65
7กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
X