ความเป็นมา

ความเป็นมา

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส) ก่อตั้งขึ้นเพื่อมุ่งที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ เน้นจัดการศึกษาระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องความต้องการ ผลผลิตทางด้านกำลังคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีของประเทศไทย
       ยิ่งไปกว่านั้นพันธกิจพิเศษอย่างหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตั้งเป้า ไว้ คือการถ่ายทอดและปรับแปลงเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งการวิจัยค้นคว้าและพัฒนาเพิ่มมากขึ้น ไม่เพียงแต่การพัฒนาระดับท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
       สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรจัดตั้งขึ้นในปี 2536 เพื่อให้การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรโดยเน้นการพัฒนาด้าน การเกษตรอุตสาหกรรม ในแผนที่วางไว้คือการมุ่งไปสู่การเกษตรแบบ Precision agriculture ที่จะนำไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมที่เน้นการตรวจวัดและวิเคราะห์กระบวน การผลิตอย่างละเอียด เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด
       ด้วยเป้าหมายที่ตั้งไว้ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จึงจัดหลักสูตรของสำนักวิชาเน้นหนักในสองด้านคือ เน้นความสำคัญด้านวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน อาทิ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ทันสมัยและเน้นให้บัณฑิตได้มีความรู้และความ สามารถในการเป็นผู้ประกอบการไม่ใช่เพียงแค่เป็นพนักงานเหมือนในอดีต สิ่งที่เน้นข้างต้นจะเป็นแนวทางให้บัณฑิตประสบความสำเร็จในชีวิตและสร้าง ประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป

อำนาจหน้าที่: คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสาร

X