ด้านการเงิน บัญชี

ด้านการเงิน บัญชี

กฎ ระเบียบ ด้านการเงินบัญชี

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หนังสือเวียนจากภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่ารักษาพยาบาลโรคฟันและโรคเหงือก

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยสำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการจากกองทุนเงินทดแทนและสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2554

X