ผศ. ดร.สุดจิต ครุจิต เข้าร่วมประชุมวิชาการในการประชุม The 10th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management และ การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 20 จัดโดยสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดจิต ครุจิต ส่งผลงานทางวิชาการ 2 เรื่อง ในการประชุม The 10th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management และ การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 20 จัดโดยสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2564
1. “Air Pollution Carrying Capacity Analysis of Nakhon Ratchasima City Area”
Sudjit Karuchit, Kamolrat Katika, and Tanyarut Karuchit
2. การจำแนกแหล่งกำเนิดฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือโดยใช้แบบจำลอง PMF
โสธิชา กิจอาสา, สุดจิต ครุจิต, นงลักษณ์ โรจนแสง, รัดเกล้า พันธุ์อร่าม, สมใจ บุนนาค และ ภัควัฒน์ ทองแสง
บทความฉบับเต็มสามารถเข้าถึงได้ใน Proceedings E-Document ของสมาคมฯ
X