ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา

ผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สามารถสอบถามหัวข้องานวิจัยที่สนใจศึกษา
จากคณาจารย์ในสาขาวิชาได้โดยตรง

และสมัครตามระเบียบขั้นตอนของมหาวิทยาลัยตามลิงค์ด้านล่าง

ลิงค์สำหรับการสมัครเข้าศึกษา

 

X