ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาโท

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา

ผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สามารถสอบถามหัวข้องานวิจัยที่สนใจศึกษาจากคณาจารย์ในสาขาวิชา
ได้โดยตรง

และสมัครตามระเบียบขั้นตอนของมหาวิทยาลัยตามลิงค์ด้านล่าง

ลิงค์สำหรับการสมัครเข้าศึกษา

X