ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่า

ศิษย์เก่า 

สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์เปิดสอนรุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2538 ปัจจุบัน ณ ปีการศึกษา 2563
มีนักศึกษาจบไปทั้งหมดจำนวน 22 รุ่น มีทั้งศิษย์เก่าที่ประกอบอาชีพส่วนตัว ทำงานในภาคอุตสาหกรรม
และทำงานในองค์กรของรัฐ                                                                 

 

X