การเงิน และรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย

การเงิน และรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย

การเงิน และรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย

การเงิน
ประเภทและอัตราค่าใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย แบ่งหมวดรายจ่ายออกเป็น 6 หมวด ดังนี้
1. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
2. หมวดค่าตอบแทน
3. หมวดค่าใช้สอย
4. หมวดค่าวัสดุ
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค (ข้อ 2-5 ข้อใดข้อหนึ่งเงินเหลือให้ใช้แทนกันได้เลยไม่ต้องทำบันทึก)
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ (ข้อ1 และ 6 กรณีที่มีเงินเหลือใช้ให้ทำบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายหมวดอื่นได้)

หมวดค่าจ้างชั่วคราวหมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวเป็นรายเดือน รายวัน
หลักฐาน สัญญา ใบลงเวลา ใบสำคัญรับเงิน
หมวดค่าตอบแทนหมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ เงินค่าเช่าบ้าน เงินค่าที่พักผู้ช่วยวิจัย ค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าพาหนะเหมาจ่าย ค่าป่วยการ
หลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน
หมวดค่าใช้สอยหมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการ (ยกเว้นซื้อวัสดุให้ต้องแยกเบิก)
รายจ่ายอื่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง-ค่าพาหนะใน-ต่างประเทศ ค่าของรางวัล เงินรางวัล ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงินหรือรายงานการเดินทางกรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้องได้รับอนุมัติก่อน ถ้าจะใช้พาหนะส่วนตัวและเบิกค่าน้ำมันกิโลเมตรละ 3 บาท ต้องได้รับอนุมัติก่อน
หมวดค่าวัสดุหมายถึง รายจ่ายเพื่อซื้อหรือจ้างทำสิ่งของซึ่งโดยสภาพย่อมสิ้นเปลือง เปลี่ยนหรือสลายตัวในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงวัสดุใช้ในการซ่อมแซม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อวัสดุจากต่างประเทศ
หลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน
หมวดค่าสาธารณูปโภคหมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าเช่าเครื่องและหรือเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม
หลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน
หมวดค่าครุภัณฑ์หมายถึง รายจ่ายเพื่อซื้อหรือจ้างทำหรือแลกเปลี่ยนสิ่งของซึ่งตามปกติมีลักษณะคงทนถาวรมีอายุการใช้งานยืนนาน
หลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน


ค่าวัสดุ หมายความว่า
1. รายจ่ายเพื่อซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเองหรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของดังต่อไปนี้
2. สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไปเอง แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิมอีกต่อไป หรือ
3. สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร แต่มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณไม่เกิน 1 ปี หรือ
4. สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปีขึ้นไป แต่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท ยกเว้นสิ่งของตามตัวอย่างสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์ หรือ
5. สิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้มีสภาพหรือประสิทธิภาพคงเดิม
6. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องชำระพร้อมกับค่าสิ่งของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ ให้เบิกจ่ายในรายจ่ายค่าวัสดุ

ตัวอย่างค่าของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ
วัสดุสำนักงาน
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก เข็มหมุด เทปพีวีซีใส (สกอตซ์เทป) กระดาษไข น้ำยาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ชอล์ค ผ้าสำลี แปรงลบกระดานดำ ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง ขาตั้ง
(กระดานดำ) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่ม
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวัสดุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซิสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์
วัสดุงานบ้านงานครัว
แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอดหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง กระจกเงา น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน
วัสดุก่อสร้าง
ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว เวชภัณฑ์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ (รวมกำมะถัน กรด ด่าง) ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อการ ทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำลีและผ้าพันแผล หลอดเอกซเรย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด
วัสดุการเกษตร
สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วิดีโอเทปแผ่นซีดี) ที่บันทึกแล้วและยังไม่บันทึก รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแต่งกายชุดฝึกโขน-ละคร
วัสดุกีฬา
ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette Floppy Disk Removeble Disk Compact Disc Digital Video Disc) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape Cassette Tape Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เช่น RAM คัดซีฟีดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethemet Card Lan Card Anti Virus Card Soun Card เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี รอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เครื่องอ่านข้อมูล แบบซีดีรอม (CD-ROM)
ตัวอย่างสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปีขึ้นไป แต่มี ราคาหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท ให้จัดเป็นวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ เครื่องดับเพลิง พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานดำรวมถึงกระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี่ ม่านปรังแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคำนวณเลข (Calculator) หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง แผงกั้นห้อง(Partition) กระเป๋า
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-up Step-down) ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม
วัสดุงานบ้านงานครัว
ถาด โอ่งน้ำ ที่นอน มีด กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ำมัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ถังแก๊ส
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล๊อกพวงมาลัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ำ ฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่าย รูป
วัสดุการเกษตร
หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เครื่องหยอดหรือหว่านเมล็ดพันธุ์ เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ เครื่องกระเทาะเมล็ดพืช คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน (สำเร็จรูป) กระชัง
วัสดุสนาม
เต็นท์ ถุงนอน เข็มทิศ เปล เตียงสนาม
วัสดุการศึกษา
หุ่น แบบจำลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุ่น เบาะมวยปล้ำ เบาะยูโด
วัสดุสำรวจ
บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์
วัสดุอื่น ๆ
มิเตอร์น้ำ-ไฟ สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วปิด-เปิดแก๊ส
ข้อยกเว้น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าวัสดุ (ถ้าเกิน 20,000 บาทคือ ค่าครุภัณฑ์)
œค่าสาธารณูปโภคโโ‚ฌ หมายความว่า รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสาธารณูปโภค เช่น
1. ค่าไฟฟ้า
2. ค่าน้ำประปา
3. ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ
4. ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียกร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
5. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพหรือโทรสาร (FACSIMILE) ค่าเทเลกซ์ (TELEX) ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (INTERNET) และค่าสื่อสารอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์โโ‚ฌ หมายความว่า
1. รายจ่ายเพื่อซื้อ และเปลี่ยน จ้างทำ ทำเองหรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของดังต่อไปนี้
2. สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี ขึ้นไป และมีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งเกิน 5,000 บาท หรือ
3. สิ่งของตามตัวอย่างสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์
4. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประกอบ ดัดแปลง หรือต่อเติมสิ่งของตามข้อ 1 เพื่อให้มีสภาพหรือประสิทธิภาพดีขึ้น
5. ค่าใช้จ่ายตามวรรคแรกให้หมายความรวมถึงค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาเพื่อดำเนินการเอง
6. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องชำระพร้อมกับค่าสิ่งของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ ให้เบิกจ่ายในรายจ่ายค่าครุภัณฑ์
ตัวอย่างสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ
ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะ โต๊ะทำงาน โต๊ะพิมพ์ดีด โต๊ะประชุม โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ โต๊ะเขียนแบบ โต๊ะเอนกประสงค์ โต๊ะอาหาร โต๊ะหมู่บูชา ชุดรับแขก เก้าอี้ เก้าอี้ทำงาน เก้าอี้ฟังคำบรรยาย เก้าอี้เขียนแบบ เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เก้าอี้ผู้มาติดต่อ ชั้นวางเอกสาร ตู้ ตู้ไม้ ตู้เหล็ก ตู้ดรรชนี ตู้เก็บแผนที่ ตู้นิรภัย ตู้เก็บแบบฟอร์ม ตู้เสื้อผ้า ตู้ล็อกเกอร์ ตู้ติดประกาศ ตู้โชว์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องโทรศัพท์ รวมถึงเครื่องโทรศัพท์ภายใน (Intercom) เครื่องโทรภาพหรือโทรสาร (Facsimile) เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดสำเนา เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล เครื่องทำลายเอกสาร เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม เครื่องบันทึกเงินสด เครื่องปรับอากาศ พัดลม รวมถึง พัดลมระบายอากาศ เครื่องดูดฝุ่น ลิฟท์ รถเข็น ถังเก็บน้ำ เครื่องปรุกระดาษไข เคาน์เตอร์ แท่นอ่านหนังสือ ที่วางหนังสือพิมพ์ เครื่องขัดพื้น เครื่องชุมสายโทรศัพท์ ตู้โทรศัพท์หรือตู้สาขาโทรศัพท์ เครื่องโทรพิมพ์ เครื่องนับเหรียญ เครื่องนับธนบัตร เครื่องฟอกอากาศ วิทยุติดตามตัว
ครุภัณฑ์การศึกษา
จักรธรรมดา จักรทำลวดลาย จักรพันริม จักรอุตสาหกรรม โต๊ะนักเรียน เครื่องเขียนตัวอักษร
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์นั่ง รถยนต์โดยสาร รถยกของ รถปั้นจั่น รถบรรทุก รถลากเครื่องบิน รถเทรลเลอร์ รถดับเพลิง รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน เรือยนต์ เรือบด เรือติดท้าย เรือเร็ว เรือพ่วง เครื่องบิน แม่แรงยกอากาศยาน รถกระบะเทท้าย รถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกน้ำมัน รถบรรทุกขยะ เครื่องยนต์
ครุภัณฑ์การเกษตร
ปศุสัตว์ (ช้าง ม้า วัว ควาย) รถไถ รถฟาร์มแทรคเตอร์ เครื่องพ่นยา เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพด ข้าวฟ่าง เครื่องตัดวัชพืช เครื่องหว่ายปุ๋ย เครื่องยกร่อง เครื่องนวดธัญพืช เครื่องผสมยาคลุกเมล็ดพันธุ์ เครื่องนับเมล็ดพืช ตู้เก็บเมล็ดพันธุ์ เครื่องรถน้ำ เครื่องสีข้าวโพด เครื่องสีฝัด เครื่องเกลี่ยหญ้า เครื่องคราดหญ้า เครื่องบดและผสมอาหารสัตว์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องขยายเมล็ดพันธุ์ เครื่องชั่ง
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครื่องกระทุ้งดิน หรือแอสฟัลท์ เครื่องกลึง เครื่องเจาะหิน เครื่องเจาะเหล็ก สว่านเจาะแผ่นเหล็ก เครื่องเชื่อมโลหะ เครื่องพ่นสี เครื่องผสมยางแอสฟัลท์ เครื่องผสมคอนกรีต เครื่องมือทดลองคอนกรีต เครื่องสั่นคอนกรีต เครื่องตบดิน เครื่องมือทดลองความลาดเท เครื่องมือไสไม้ไฟฟ้า เลื่อยไฟฟ้า รอกแม่แรง รถเตาต้มยาง รถพ่นยาง รถตักดิน รถบด รถบดล้อเหล็ก รถบดล้อเหล็กเรียบ รถบดตีนแกะ รถบดอัดขยะ รถตักล้อยาง รถเข็น รถเกรเดอร์ รถขุดตีนตะขาบ รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ รถอัดฉีด รถเกลี่ยดิน รถตักหน้าขุดหลัง รถกวาดถนน เครื่องโม่หิน เครื่องตอกเข็ม เครื่องตีเส้น เครื่องอัดจารบี เครื่องอัดลม เครื่องตัดกระเบื้อง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) เครื่องขยายเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องรับวิทยุ เครื่องส่งวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องวัดความถี่คลื่นวิทยุ เครื่องอัดสำเนาเทป เครื่องถอดเทป วิทยุ-เทป เครื่องเล่นซีดี (Compact Disc)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายรูป กล้องถายภาพยนตร์ กล้องถ่ายวีดีโอ เครื่องอัดและขยายภาพ เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องวิดีโอ เครื่องฉายภาพทึบแสง เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องเทปซิงโครไนต์ ไฟแวบ จอรับภาพ เครื่องล้างฟิล์ม โต๊ะตัดต่อฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องฉายภาพจากสัญญาณวิดีโอ เครื่องตัดต่อภาพ โคมไฟถ่ายภาพและวิดีโอ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เตียงเฟาว์เลอร์ เตียงตรวจโรค เตียงตรวจภายใน เตียงเด็ก เตียงทำคลอด รถเข็นชนิดนั่ง รถเข็นชนิดนอน รถเข็นทำแผล รถเข็นถาดแจกยา รถเข็นอาหาร รถเข็นผ้าเปื้อน หม้อต้มเครื่องมือไฟฟ้า ตู้อบเด็ก ยูนิตทำฟัน ตู้ส่องดูฟิล์มเอกซเรย์ กล้องจุลทรรศน์ กล้องดูดาว เครื่องช่วยความสว่างของกล้องจุลทรรศน์ เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องดูดอากาศ เครื่องทดสอบความถ่วงจำเพาะของของเหลว เครื่องมือเทียบสีเคมี เครื่องลอกลวดลายจากภาพถ่าย เครื่องจ่ายแก๊สคอลรีน เครื่องเป่าลม เครื่องตรวจสอบมาตรไฟฟ้า เครื่องมือเติมน้ำยา เครื่องมือทดลองหาลิควิดลิมิท เครื่องจับความเร็ว เครื่องวัดกำลังอัด เครื่องวัดความสูง เครื่องวัดอุณหภูมิโลหะเหลว เครื่องอัดลมขับด้วยเครื่องยนต์ เครื่องกรองแสง เครื่องวัดแสง เครื่องทดสอบแสงสว่าง เครื่องวัดรังสี เครื่องวัดพลังแสงแดด เครื่องวัดความกดอากาศ (Barometer) เครื่องแปลงสภาพน้ำกระด้างให้เป็นน้ำอ่อน เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำ เครื่องกลั่นน้ำ เครื่องวัดอุณหภูมิน้ำ เครื่องกลั่นน้ำ เครื่องวัดอุณหภูมิน้ำ เครื่องวัดความเป็นกรด เครื่องระเหยของเหลว เครื่องมือวิเคราะห์ด้วยเปลวไฟ เครื่องวิเคราะห์แยกขนาดของเม็ดดิน เครื่องวัดความชื้นในดิน เครื่องกวนด้วยแม่เหล็ก ตู้ทำน้ำแข็ง หม้อต้มเครื่องมือ หม้อเก็บอากาศ เตาแอลกอฮอล์ โซเดียมแลมพ์ เครื่องวัดความยืดและหดตัวของวัตถุ เครื่องขบนิ่ว เครื่องตักตะกอน เครื่องวัดตะกอน เครื่องจี้จมูก เครื่องจี้คอ เครื่องดูดเสมหะ เครื่องดูดเลือดและหนอง เครื่องเจาะกระดูก เครื่องเจาะไข เครื่องอุ่นสไลด์ เครื่องตรวจหาเนื้อเยื่อมะเร็ง เครื่องกรอฟัน เครื่องอบแอมโมเนีย เครื่องให้ออกซิเจน เครื่องเอกซเรย์ เครื่องดูฟิล์มเอกซเรย์ ฉากกั้นแสงเอกซเรย์ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องตรวจหัวใจ เครื่องตรวจไขมัน เครื่องตรวจตา เครื่องตรวจเม็ดเลือด เครื่องให้ยาสลบ เครื่องล้างเข็มฉีดยา เครื่องวัดประสาท เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดรัศมีการเห็นของลูกตา โคมไฟผ่าตัด เครื่องมือช่วยคลอด เครื่องกรองเชื้อไวรัส (Filtering Apparatus) เครื่องมือสำหรับบดอาหารของเชื้อแบคทีเรีย เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องกรองน้ำ เครื่องดูดควัน เครื่องตัดหญ้า ตู้เย็น ตู้แช่อาหาร เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า เครื่องล้างชาม เครื่องทำน้ำเย็น เตาอบ เตาแก๊ส เตียง ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์
ครุภัณฑ์โรงงาน
เครื่องพิมพ์ลายบนแก้ว แท่นพิมพ์ เครื่องพิมพ์แบบ เครื่องทำเหรียญกษาปณ์ เครื่องตีตราและอัดแบบ เครื่องปั๊มตราดุน เครื่องเขียนโลหะด้วยไฟฟ้า เครื่องเชื่อมโลหะ เครื่องชุบผิวโลหะ เตาเคลือบโลหะ เตาหลอดโลหะ เตาอบ ตู้อบเครื่องรัก เครื่องเจียระไน เครื่องทอผ้า เครื่องดัดโลหะ เครื่องปั๊มและตัดโลหะ เครื่องตัดเหล็ก เครื่องพับและม้วนเหล็ก เครื่องจักรกล เครื่องจักรไอน้ำ เครื่องล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์ เครื่องตรวจสอบหัวฉีดเครื่องยนต์ เครื่องอัดฉีดเครื่องจักร เครื่องมือถอดสปริงลิ้น เครื่องสำหรับดูดบู๊ชและลูกปืน เครื่องตรวจทุ่นไดนาไม เครื่องดูดลม แท่นกลึง เครื่องคว้าน เครื่องทำเกลียว เครื่องทำเฟือง เครื่องถอดและต่อโซ่ เครื่องปรับความถี่และกำลังดิน ทั่งระดับเหล็ก เครื่องกลั่น เครื่องกว้าน เครื่องโม่หิน เครื่องย่อยหิน ตะแกรงคัดแร่ เครื่องอัดจารบี เครื่องปั๊มน้ำมันไฟฟ้า เครื่องหยอดน้ำมัน (Line Oiler) มอเตอร์หินเจีย เครื่องเจียหรือตัด เครื่องขัดกระดาษทราย เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า เลื่อยฉลุไฟฟ้า เครื่องลอกบัว เครื่องเป่าลม ไขควงไฟฟ้า กบไฟฟ้า สว่านไฟฟ้า แม่แรงตะเฆ่
ครุภัณฑ์กีฬา
แทรมโปลิน บ๊อกซ์สแตนด์ โต๊ะเทเบิลเทนนิส จักรยานออกกำลังกาย เหล็กยกน้ำหนักเป็นชุด บาร์คู่ บาร์ต่างระดับ ม้าหู ม้าขวาง
ครุภัณฑ์สำรวจ
กล้องส่องทางไกล เครื่องเจาะสำรวจ กล้องระดับ กล้องวัดมุม โซ่ลวน ไม้สตาฟฟ์ เทปวัดระยะ
ครุภัณฑ์อาวุธ
ปืน ปืนลูกซอง ปืนพก
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
ปี่คาลิเน็ท แตรทรัมเป็ท แตรทรัมโบน แตรบาริโทน แตรยูฟอร์เนียม แตรบาสซูน แซกโซโฟน ไวโอลิน วิโอล่า เซลโล่ เบส เปียโน ออร์แกนไฟฟ้า ระนาด ฆ้องวง ขิม ศีรษะโขนละคร เครื่องแต่งกายชุดแสดงโขน-ละคร
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
มอนิเตอร์ (Monitor) เครื่องพิมพ์ (Printer) แบบต่าง ๆ เช่น Dot Matrix Printer Laser Printer Line Printer. Lnk Jet เป็นต้น พล็อตเตอร์ (Plotter) เครื่องแปลงรหัสสัญญาณ (Modem) เครื่องถ่ายทอดสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ขึ้นจอภาพ (Projector) เครื่องปรับระดับกระแสไฟ สแกนเนอร์ (Scanner) ดิจิไทเซอร์ (Digitizer) เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) เครื่องแยกกระดาษ เครื่องป้อนกระดาษ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งเกิน 20,000 บาท
ข้อยกเว้น
รายการต่อไปนี้ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์
1. ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งครุภัณฑ์
2. ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ (Overhaul)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายความว่า รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งสิ่งต่าง ๆ ซึ่งติดอยู่กับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมิใช่เป็นการซ่อมแซมตามปกติ

X