วารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับ

วารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับ

 วารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับ ระดับนานาชาติ (List of Approved International Journals)
เป็นวารสารที่สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับเทียบเท่าวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และแนะนำให้ใช้เพื่อลงตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ประกอบด้วยวารสาร จำนวน 12 ฉบับ ดังนี้

1.Science Asia : Journal of the Science Society of Thailand (Former Title : Journal of the Science Society of Thailand)
2.Songklanakarin Journal of Science and Technology
3.ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communication (ECTI-EEC)
4.Thai Journal of Agricultural Science
5.Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
6.The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
7.Journal of the Medical Association of Thailand
8.Thai Forest Bulletin
9.Siriraj Hospital Gazette
10.Chulalongkorn Medicine Journal
11.Asian Journal of Energy and Environment
12.Journal of Environmental Research

 วารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ ประกอบด้วยวารสาร จำนวน 39 ฉบับ ดังนี้

1.Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
2.Chulalongkorn University Dental Journal
3.Thai Journal of Veterinary Medicine
4.Thai Journal of Nursing Research
5.Ramathibodi Nursing Journal
6.Vajira Medical Journal
7.The Thai Journal of Nursing Council
8.KKU Research Journal
9.Thai Journal of Hematology and Transfusion Medicine
10.The Journal of the Royal Institute of Thailand
11.Agricultural Science Journal
12.Ladkrabang Engineering Journal
13.Journal of the Nephrology Society of Thailand
14.ASEAN Journal of Science and Technology for Development
15.Journal of the National Research Council of Thailand
16.Kasetsart Journal : Natural Science
17.KMUTT Research and Development Journal
18.International Journal of the Engineering Institute of Thailand
19.Suranaree Journal of Science & Technology
20.Thammasat International Journal of Science & Technology
21.R & Journal of the Engineering Institute of Thailand
22.Internal Medicine Journal of Thailand
23.วารสารพยาบาลศาสตร์
24.วารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25.วารสารโลหะวัสดุและแร่
26.วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
27.วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.
28.ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร
29.KMITL Science Journal
30.วารสารพยาบาล
31.Chiang Mai Journal of Science
32.วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
33.วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34.วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
35.วารสารพยาบาลทหารบก
36.วารสารวิชาการเกษตร
37.ศรีนครินทร์เวชสาร
38.วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
39.วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

http://eng.sut.ac.th/research/2015/index.php?SID&content_module_id=195&content_module_menu=_left_

X