ปรัชญา

ปรัชญา

สถานวิจัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการประสานการดำเนินงานวิจัย การรวบรวมข้อมูลงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย การสนับสนุนการขอตำแหน่งทางวิชาการ และสนับสนุนการดำเนินการวิจัยของ ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และหน่วยวิจัย ของคณาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

X