ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาโท

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2560)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักวิชา/สาขาวิชา                 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย       : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

ภาษาอังกฤษ   : Master of Arts in English Language Studies

 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย    (ชื่อเต็ม)       ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษศึกษา)

(ชื่อย่อ)       ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษศึกษา)

ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)      Master of Arts (English Language Studies)

(ชื่อย่อ)       M.A. (English Language Studies) 

 1. วิชาเอก

ไม่มี

 1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต

 1. รูปแบบของหลักสูตร

5.1.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 แผน ข หลักสูตร 2 ปี

5.1.2 ภาษาที่ใช้

การจัดการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอนและตำราเป็นภาษาอังกฤษ

5.1.3 การรับเข้าศึกษา

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา

พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)

5.1.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

5.1.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

 1. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

– หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

– เปิดการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

– สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560

– สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

 1. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษา 2560

 

 1. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

8.1 อาจารย์ในสาขาการสอนภาษาอังกฤษ

8.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ

8.3 นักวิชาการด้านการสอนภาษาอังกฤษ

8.4 ผู้เชี่ยวชาญการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ

8.5 นักวิชาชีพในองค์กรที่มีการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร

 1. ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

   1) นางสาวอัญชลี วรรณรักษ์         

       ตำแหน่งทางวิชาการ                       รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ     Ph.D.    (Second Language Acquisition and Teacher Education)

University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, 2540

ศศ.ม.    (ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532

ค.บ.      (ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

2) นางปัณณธร แสงอรุณ              

      ตำแหน่งทางวิชาการ                        รองศาสตราจารย์

      คุณวุฒิ       Ph.D.    (Second Language Education)

University of Toronto, Canada, 2544

                       ประกาศนียบัตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ

Deakin University, Australia, 2537

ศศ.ม.   (จิตวิทยาการศึกษา)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2529

ศศ.บ.    (การสอนภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับสอง)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2522

  

   3) นางสาวสิรินทร ศรีโพธิ์             

       ตำแหน่งทางวิชาการ                       อาจารย์

  คุณวุฒิ      Ph.D.    (Foreign Language Education)

University of Pittsburgh, USA, 2545

ศศ.ม.    (ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2537

ศศ.บ.    (ภาษาฝรั่งเศส  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532

   4) นางสาวจิตพนัส   สุวรรณเทพ

   ตำแหน่งทางวิชาการ                                   อาจารย์

คุณวุฒิ      Ph.D.    (Education)

University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, 2545

M.A.     (Teaching English as a Second Language)

University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, 2540

อ.ม.      (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

อ.บ.      (ภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534

  

5) นายสุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี

ตำแหน่งทางวิชาการ                                  อาจารย์

คุณวุฒิ       ศศ.ด.    (ภาษาอังกฤษศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2549

ศศ.ม.    (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540

ศษ.บ.    (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537

 1. สถานที่จัดการเรียนการสอน

ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของอาคารเรียนรวม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

 1. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

          11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ประเทศไทยนอกจากจะให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัตน์และสอดรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) แล้ว ปัจจุบันประเทศไทยยังขับเคลื่อนด้วยโมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 อันเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจด้วยแนวคิดที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยมีภารกิจสำคัญในการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับสิ่งแวดล้อม ปัจจัย บริบท ความเสี่ยง รวมถึงภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 ได้ ประเทศไทย 4.0 ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรือ Value–based Economy ที่เน้นการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น การจะบรรลุยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้นั้น ประเทศจะต้องผ่านการวางแผนเพื่อสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

หนึ่งในพื้นฐานของความแข็งแรงในเชิงโครงสร้างที่จะช่วยให้บรรลุนโยบายประเทศไทย 4.0 คือความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  อันเปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New Engines of Growth) โดยต้องมีการพัฒนาประชากรไทยให้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อการแข่งขันและบริบทเศรษฐกิจโลก หลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษาจึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านการทำวิจัยและการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มศักยภาพของประชากรไทยให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของประเทศ

    11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

ในปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในภาษากลางของภูมิภาคและของโลกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด นั่นคือภาษาอังกฤษไม่ได้มีความสำคัญในฐานะที่เป็นภาษาต่างประเทศที่ถูกบรรจุในชั้นเรียนทั่วโลกเท่านั้น แต่ภาษาอังกฤษยังคงสถานะของ World Lingua Franca ถูกใช้เป็นภาษากลางของผู้คนหลากหลายภาษาและวัฒนธรรม ไม่ใช่ใช้สื่อสารระหว่างเจ้าของภาษาเท่านั้น นอกจากนี้ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตผู้คนในหลากหลายมิติ อาทิ ประวัติศาสตร์ พิธีการ การสื่อสาร การศึกษา ตลอดจนการแสดงออกทางด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ดินแดนที่มีความหลากหลายของผู้คน เชื้อชาติ ศิลปะและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษไม่เพียงแต่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตทางด้านภาษา วรรณกรรม รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ เศรษฐกิจและการเมือง แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนโฉมอัตลักษณ์ (Identity Transforming) ทั้งในระดับปัจเจกชนและสังคมของชุมชนในแถบนี้โดยเฉพาะช่วงหลังอาณานิคม

การตื่นตัวและความตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของภาษาอังกฤษในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  แสดงให้เห็นถึงการสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกที่เข้าสู่สังคมแห่งการใช้เทคโนโลยีและสังคมแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน  ดังนั้นจึงไม่อาจปฎิเสธว่าภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในภาษากลางของเครื่องมือสื่อสารเช่น สมารท์โฟน และอินเตอร์เน็ต และกลายเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเชื่อมชุมชนในการสื่อสารและช่วยขับเคลื่อนโลกไปพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสาร

ระบบการจัดการศึกษาของไทยได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย การปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษาจึงเน้นการพัฒนาบุคลากรทางด้านการสอนภาษาอังกฤษให้ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการสื่อสารและสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 1. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

         12.1 การพัฒนาหลักสูตร

         การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของโลกและภูมิภาค ตลอดจนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทำให้มีความจำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การปรับปรุงหลักสูตรภายใต้นโยบายการศึกษาไทย 4.0 ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงมุ่งเน้นและดำเนินไปบนพื้นฐานความเข้าใจต่อบริบทโลกพหุสังคมที่ไร้พรมแดน และพลวัตทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการสอนภาษาอังกฤษที่มีความรู้ ความเข้าใจในด้าน (1) การใช้และการวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ (2) การสอนภาษาอังกฤษ (3) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (4) การวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษและด้านการจัดการเรียนการสอน

         12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรทางด้านการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย และของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เพิ่มมากขึ้น สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ ที่มีความเป็นนักวิจัย อาจารย์ และนักวิชาการชั้นนำทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ และเป็นผู้มีจริยธรรมและคุณธรรมที่เหมาะสม และมีความมุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้และความสามารถของตนในการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษทั้งในระดับชาติและระดับสากล

 1. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

          13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น

–ไม่มี–

          13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน

–ไม่มี–

          13.3 การบริหารจัดการ

                –ไม่มี

หมวดที่ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

 1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

           1.1 ปรัชญา

ปรัชญาของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาหลัก ๆ  2 ประการ ได้แก่ ปรัชญาการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) และปรัชญาปฏิบัตินิยม (Pragmatism) หลักสูตรนี้ได้ปลูกฝังและฝึกให้นักศึกษาสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการเผชิญกับความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยใช้ความรู้เดิมที่ตนมีอยู่เป็นฐาน ผนวกกับการมีปฏิสัมพันธ์กับคณาจารย์ผู้สอน เพื่อนร่วมชั้นเรียน สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ และสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัว เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ และเมื่อเกิดองค์ความรู้ใหม่แล้ว นักศึกษาจะต้องสามารถนำความรู้หรือประสบการณ์ใหม่นั้นมาลงมือปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหา ผ่านการทดลองปฏิบัติ การทำกิจกรรมกลุ่มและการทำวิจัยที่อาศัยระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมได้ ปรัชญาหลักทั้งสองนี้ สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้วย  ซึ่งเน้นย้ำให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ (Experiential Learning) ที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง อันอาจจะนำมาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ ดังที่ได้สะท้อนให้เห็นจากการที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ริเริ่มการนำสหกิจศึกษา (Cooperative Education) มาใช้ในประเทศไทยเป็นมหาวิทยาลัยแรก

 

1.2 ความสำคัญ

ความสำคัญของภาษาอังกฤษที่มีต่อชีวิตประจำวัน ต่อการศึกษา ต่อการทำงาน และต่อการใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆ นั้นเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทย ภายหลังจากการเปิดประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปีพุทธศักราช 2558 ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ นับว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับการพัฒนาตนเอง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ผลิตบัณฑิตที่เป็นนักวิชาชีพชั้นสูง สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ และสามารถศึกษา วิเคราะห์ นำความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในมิติที่ตนสนใจ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ และ/หรือนำความรู้ที่ได้มาทำการค้นคว้าและประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป เพื่อให้เป็นกำลังคนที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพัฒนาประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ได้

           1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติหลักตามแนวทางในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งมุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา      และภูมิฐาน เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) มีความเป็นพหุวัฒนธรรม รวมทั้งมีความสามารถในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม มีความคิดเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติงานได้ มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

ส่วนคุณสมบัติเฉพาะทางของบัณฑิตมีดังนี้

1.3.1 มีความรู้ความสามารถในการใช้และการศึกษาวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ มีทักษะการสอนภาษาอังกฤษ สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการสอน และสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้รับเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3.2 มีความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัย สามารถทำการวิจัยขั้นพื้นฐานเพื่อตอบโจทย์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในมิติที่ตนสนใจได้

1.3.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ

 1. แผนพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตรมีแผนพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการประกันคุณภาพทั้งการปรับในระดับใหญ่คือทุก 5 ปีและการปรับในระดับรายวิชาซึ่งปฏิบัติทุกครั้งที่เปิดสอนรายวิชานั้นๆ เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย เหมาะสมตามบริบทในขณะนั้น และสามารถตอบสนองความต้องการของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต

หมวดที่ 

ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ

และโครงสร้างของหลักสูตร

 1. ระบบการจัดการศึกษา

           1.1 ระบบ

ระบบไตรภาค ข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 (ภาคผนวก ก)

           1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน

           1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

1 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือ 4 หน่วยกิต

ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิต ระบบไตรภาค

 1. การดำเนินการหลักสูตร

          2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม

ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

ภาคการศึกษาที่ 3  เดือนมีนาคม – มิถุนายน

          2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา

พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

– การปรับตัวให้เข้ากับการเรียนระบบไตรภาค ซึ่งมีเวลาเรียนเพียง 12 สัปดาห์

– ทักษะภาษาอังกฤษด้านการขียนและการอ่านเชิงวิชาการไม่ดีพอจึงทำให้ประสบปัญหา

เนื่องจากใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอนและตำราและเอกสารประกอบการเรียนทุก

รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ

– การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา

ต่างชาติ

           2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3

–  มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาทำหน้าที่ให้คำปรึกษาทางวิชาการและอื่นๆ

 • จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อแนะนำการวางแผนการเรียน เทคนิคการเรียน

การทำงานวิจัย การแบ่งเวลา

 • แนะนำสถานกีฬาเพื่อให้ นักศึกษาสามารถไปผ่อนคลายหลังเลิกเรียน
 • ปรับเนื้อหารายวิชาให้เพิ่มการเขียนเชิงวิชาการให้มากขึ้น

–  จัดดอบรมทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และให้ความรู้เพิ่มเติมด้านความแตกต่าง

ทางวัฒนธรรม

 • จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการอยู่ร่วมกัน เรียนรู้ด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม

           2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 

           2.6  งบประมาณ

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ใช้งบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

            2.6.1 งบประมาณรายรับระดับ (หน่วย บาท) 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)

                ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาระดับปริญญาโท

      2.7 ระบบการศึกษา

þ  แบบชั้นเรียน

£  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก

£  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก

£  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)

£  แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ท

£  อื่นๆ (ระบุ)

 

      2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 (ภาคผนวก ก)

 1. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต

     (1)  จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต

     (2)  โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์   ประกอบด้วย

–  รายวิชาบังคับ                          12  หน่วยกิต

–  รายวิชาเลือกตามกลุ่มวิชา          21  หน่วยกิต

–  วิทยานิพนธ์                            15  หน่วยกิต

แผน ข ศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ   ประกอบด้วย

–  รายวิชาบังคับ                         12  หน่วยกิต

–  รายวิชาเลือกตามกลุ่มวิชา          30  หน่วยกิต

–  การค้นคว้าอิสระ                       6  หน่วยกิต

 • รายวิชาในหลักสูตรมหาบัณฑิต

วิชาบังคับ (12 หน่วยกิต)

233503      การเขียนทางวิชาการ                                                               3(3-0-6)

(Academic Writing)

233511      ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับภาษาอังกฤษศึกษา                3(3-0-6)

(Research Methodology and Statistics in
English Language Studies)

233521      การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ภาษาที่สอง             3(3-0-6)

(Applications of Technology in Second Language Learning)

233541      การรับภาษาที่สอง                                                                  3(3-0-6)

(Second Language Acquisition)

วิชาเลือก  (อย่างน้อย  21 หรือ 30 หน่วยกิต)

ด้านทักษะภาษา

233501      ทักษะการเรียนทางวิชาการ                                                   3(3-0-6)

(Academic Study Skills)

233502      การอ่านภาษาอังกฤษทางวิชาการ                                        3(3-0-6)

(Academic Reading in English)

ด้านทักษะการวิจัย

233512    สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยภาษาอังกฤษศึกษา                       3(3-0-6)

(Advanced Statistics for Research in English

Language Studies)

233513     สัมมนาการวิจัยภาษาอังกฤษศึกษา                                     3(3-0-6)

(Research Seminar in English Language Studies)

ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนภาษา

233522     การเรียนรู้ภาษาที่สองแบบออนไลน์                                   3(3-0-6)

(Online Second Language Learning)

ด้านการวิเคราะห์ภาษา

233531     พื้นฐานทางภาษาศาสตร์                                                   3(3-0-6)

(Fundamentals of Linguistics)

233532     สัมพันธสารวิเคราะห์                                                         3(3-0-6)

(Discourse Analysis)

233533     วัจนปฏิบัติศาสตร์และการเรียนรู้ภาษา                             3(3-0-6)

(Pragmatics and Language Learning)

ด้านทักษะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

233542    ภาษาศาสตร์ประยุกต์และการสอนภาษา                 3(3-0-6)

(Applied Linguistics and Language Teaching)

233543    วิธีการสอนภาษา                                                         3(3-0-6)

(Language Teaching Methodology)

233544    การพัฒนาวิชาชีพการสอนภาษา                                3(3-0-6)

(Professional Development in Teaching)

233545    การทดสอบ การประเมินผลและการวัดผลการเรียนภาษา      3(3-0-6)

(Testing, Evaluation, and Assessment in

Language Learning)

วิทยานิพนธ์ / โครงการปัญหาพิเศษ

แผน ก แบบ ก 2

233551    วิทยานิพนธ์ (Master’s Thesis)                                     15  หน่วยกิต

แผน ข

233552    โครงการปัญหาพิเศษ (Special Project)                          6  หน่วยกิต

        

(4)  แผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

                                                                                                                                                                                                                                                                          แผน ข ศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ

(5) คำอธิบายรายวิชา

ภาคผนวก ค

หมายเหตุ  ตัวเลข 6 หลัก ของแต่ละรายวิชาใช้เป็นรหัสโดยมีความหมายดังนี้

 1. ตัวเลขหลักที่ 1 หมายถึงรหัสสำนักวิชา ซึ่งสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมใช้เลข 2
 2. ตัวเลขหลักที่ 2 หมายถึง จำนวนครั้งในการปรับปรุงหลักสูตร ในที่นี้ 3 หมายถึงการปรับปรุงครั้งที่ 3
 3. ตัวเลขหลักที่ 3 หมายถึง สาขาวิชา ในที่นี้ เลข 3 หมายถึง สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
 4. ตัวเลขหลักที่ 4 หมายถึง รหัสรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ในที่นี้ เลข 5 หมายถึง วิชาในระดับมหาบัณฑิต
 5. ตัวเลขหลักที่ 5 และ 6 มีความหมายดังต่อไปนี้

0X        หมายถึง            กลุ่มวิชาด้านทักษะภาษา

1X        หมายถึง            กลุ่มวิชาด้านทักษะการวิจัย

2X        หมายถึง            กลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนภาษา

3X        หมายถึง            กลุ่มวิชาด้านการวิเคราะห์ภาษา

4X        หมายถึง            กลุ่มวิชาด้านทักษะการเรียนการสอนภาษา

5X        หมายถึง            วิทยานิพนธ์

3.2  ชื่อ-สกุล ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1) นางสาวอัญชลี วรรณรักษ์*           

       ตำแหน่งทางวิชาการ                       รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ     Ph.D.    (Second Language Acquisition and Teacher Education)

University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, 1997

ศศ.ม.    (ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532

ค.บ.      (ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

2) นางปัณณธร แสงอรุณ*

    ตำแหน่งทางวิชาการ           รองศาสตราจารย์

    คุณวุฒิ         Ph.D.    (Second Language Education)

University of Toronto, Canada, 2001

                       ประกาศนียบัตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ

Deakin University, Australia, 2537

ศศ.ม.    (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2529

ศศ.บ.    (การสอนภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับสอง)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2522

3) นางสาวสิรินทร ศรีโพธิ์*              

     ตำแหน่งทางวิชาการ                         อาจารย์

คุณวุฒิ        Ph.D.    (Foreign Language Education)

University of Pittsburgh,USA, 2002

ศศ.ม.    (ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2537

ศศ.บ.    (ภาษาฝรั่งเศส เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532

4) นางสาวจิตพนัส   สุวรรณเทพ* 

ตำแหน่งทางวิชาการ                          อาจารย์

คุณวุฒิ         Ph.D.    (Education)

University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, 2002

M.A.     (Teaching English as a Second Language)

University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, 1997

อ.ม.      (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

อ.บ.      (ภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534

 • นายสุขสรรพ์  ศุภเศรษฐเสรี*

ตำแหน่งทางวิชาการ                    อาจารย์

คุณวุฒิ         ศศ.ด.    (ภาษาอังกฤษศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2549

ศศ.ม.   (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540

ศษ.บ.   (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3.2.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร

3.2.3 อาจารย์พิเศษ

 

 1. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)

-ไม่มี-

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม

-ไม่มี-

4.2  ช่วงเวลา

-ไม่มี-

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน

-ไม่มี-

 1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำงานวิจัย

      5.1 คำอธิบายโดยย่อ

เป็นการศึกษาวิจัยในเรื่องที่นักศึกษาสนใจตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Methods) เพื่อให้ได้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องนั้น ๆ  เริ่มตั้งแต่การกำหนดขอบเขตของปัญหา การปริทัศน์วรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา การตั้งสมมุติฐาน การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์แปลความหมายข้อเท็จจริงที่ได้เพื่อเป็นคำตอบปัญหานั้น ทั้งนี้ นักศึกษาต้องสามารถอธิบายประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัยและมีขอบเขตการวิจัยที่สามารถทำเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด การลงทะเบียนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษาให้ขึ้นอยู่กับปริมาณงานตามที่ได้ตกลงไว้กับอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

      5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้

นักศึกษาสามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องที่ทำการศึกษาวิจัย ได้แก่ หลักการ  แนวคิดและทฤษฎีที่สำคัญที่นำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้า วิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ ประเด็นปัญหาสำคัญที่จะเกิดขึ้น ตลอดถึงผลกระทบของงานวิจัยที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและวิชาชีพ

      5.3 ช่วงเวลา

ในช่วงเวลาตามความเหมาะสมของแต่ละแผนการเรียนในหลักสูตร

       5.4 จำนวนหน่วยกิต

ระดับมหาบัณฑิต

แผน ก แบบ ก2 จำนวน  15  หน่วยกิต

       5.5 การเตรียมการ

 1. นักศึกษาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่สนใจ
 2. อาจารย์จัดตารางเวลาเพื่อให้คำปรึกษาและติดตามการทำงานของนักศึกษา
 3. สาขาวิชาฯ มีระบบติดตามผลการศึกษา เพื่อดูแลให้นักศึกษาจบการศึกษาภายใน

กำหนดเวลา

 1.     มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการทำวิจัยการเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งส่งเสริม  ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ

       5.6 กระบวนการประเมินผล

 1. ประเมินคุณภาพโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
 2.    ประเมินความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและสาขาวิชาฯ

นำเสนอคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ในกรณีที่ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ  คณะกรรมการประจำสำนักวิชาอาจพิจารณากำหนดให้นักศึกษายุติการศึกษา

 1. 3. ประเมินการสอบวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
 2. นักศึกษาปริญญาโท แผน ก ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

 1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

         2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม

2.2 ด้านความรู้

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา

2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

Ÿ  ความรับผิดชอบหลัก  ᵒ  ความรับผิดชอบรอง

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้

 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

1.2 มีภาวะผู้นำเชิงคุณธรรม มีความยุติธรรมในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ยึดมั่นในหลักการและค่านิยมอันดีงาม

1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

 1. ด้านความรู้

2.1 มีความรู้และความเข้าใจใน แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาษา การเรียนการสอนภาษา การวิจัย และเทคโนโลยีเพื่อช่วยการเรียนการสอนภาษา

2.2 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนภาษา ออกแบบงานวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่

 1. ด้านทักษะทางปัญญา

3.1 สามารถแสวงหา รวบรวม ศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ประเด็นและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยเพื่อจัดการเรียนการสอนภาษา ออกแบบงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่

3.3 มีทัศนคติของการสืบหาความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 รู้จักบทบาท มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีทักษะในการทำงานเป็นทีม สามารถทำงานได้กับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามทั้งในทางวิชาการและวิชาชีพ

4.2 มีทักษะในการวางแผน การดำเนินการ การตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ

4.3 สามารถประเมินการดำเนินการต่างๆ เพื่อปรับปรุงตนเอง กลุ่มและองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

 1. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 สามารถประยุกต์ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาโจทย์วิจัยต่างๆ

5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในวิชาการและวิชาชีพโดยทางวาจาและ/หรือการเขียน

5.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประกอบการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

 1. กฎระเบียบหรือลักเกณฑในการให้ระดับคะแนน (เกรด)

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)

 1. 2กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

กำหนดให้การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  มีการวางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน และดำเนินงานบรรลุตามแผนที่วางไว้ โดยผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้

 • การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา

2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา

– ให้นักศึกษาประเมินตนเองทั้ง 5 ด้าน ตาม มคอ. 3 ของรายวิชา

– สุ่มตรวจคุณภาพรายงาน และ ผลการสอบของนักศึกษารวมทั้งการให้คะแนนของ

อาจารย์ผู้สอน

– สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อประเมินความสามารถทั้ง 5 ด้าน ตาม มคอ. 3 ของรายวิชา

– ให้นักศึกษาทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อรายวิชา

– คณะกรรมการทวนสอบรายวิชาที่ได้รับการแต่งตั้ง วิเคราะห์ความเหมาะสมของ

รายวิชา (มคอ.3) และ ประมวลรายวิชา (course syllabus) โดยใช้ข้อมูลจากทั้ง

4 แหล่งข้างต้น

2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร

– ให้นักศึกษาประเมินตนเองทั้ง 5 ด้าน ตาม มคอ.2 ของหลักสูตร

– ให้นักศึกษาทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการ

สอนโดยดำเนินการในทุกปีที่ 4 ของรอบการบริหารจัดการหลักสูตรตามกำหนด 5 ปี

 • การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา

2.2.1 คณะกรรมการทวนสอบในระดับหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้ง ประเมินและติดตาม  บัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์

2.2.2 คณะกรรมการทวนสอบในระดับหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้ง ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์

2.2.2 จัดสัมมนาระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สอนบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นำข้อมูลที่ได้จาก 2.1 และ 2.2 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร

 

 1. 3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)

หมวดที่ การพัฒนาคณาจารย์

 1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/สาขาวิชา  หลักสูตร/รายวิชาที่สอนและบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

1.2 มีระบบมิตราจารย์ ให้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาทั้งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

 

 1. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

         2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล

2.1.1 สนับสนุนอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการวิจัยสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

2.1.2 จัดอบรมทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การใช้

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

2.1.3 จัดให้อาจารย์เก่าและใหม่ร่วมสอนในรายวิชาเดียวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ

ประสบการณ์เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

2.1.4 จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันแก้ไขปัญหาและหาแนว

ทางแก้ไขในการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา

         2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ

              2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมหรือมีบทบาทสำคัญในการบริการวิชาการแก่ชุมชน

2.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย การตีพิมพ์และการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

2.2.3 การพัฒนาวิชาการผ่านสถานพัฒนาคณาจารย์

 

หมวดที่ การประกันคุณภาพหลักสูตร

 

 1. การกำกับมาตรฐาน

หลักสูตรได้มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ยังได้มีการนำเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network-Quality Assurance หรือ AUN-QA) มาใช้ในการกำกับมาตรฐานให้มีมาตรฐานระดับสากล โดยกำหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี มีการสังเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายกลุ่ม ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบันบัณฑิต อาจารย์และผู้ใช้บัณฑิต นอกจากนี้เพื่อการพัฒนาหลักสูตรอย่างยั่งยืน หลักสูตรกำหนดให้มีการเปรียบเทียบสัมฤทธิผลกับหลักสูตรที่ใกล้เคียงกันของมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนมีการประชุมร่วมกันในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนและให้ความเห็นชอบต่อการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามประสงค์

 1. บัณฑิต

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตภาษาอังกฤษศึกษามีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของทั้งระดับมหาวิทยาลัยและสำนักวิชา มีเป้าหมายสำคัญเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางภาษา การเรียนการสอนภาษา การวิจัยและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษามาพัฒนาการเรียนการสอนโดยอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพของตนเองและสังคม โดยนักศึกษาจำเป็นจะต้องมีทักษะและความสามารถในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานอย่างน้อยในระดับชาติ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังจากการศึกษาหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตภาษาอังกฤษศึกษา คือพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญใน 5 ด้าน ดังต่อไปนี้

 • English Language Competency
 • English Language Teaching
 • English Linguistics
 • Technology in ELS
 • Research in ELS

การได้งานทำ/การประกอบอาชีพอิสระ จากการติดตามบัณฑิตที่จบจากหลักสูตร พบว่าบัณฑิตได้งานทำคิดเป็น 100% เนื่องจากคุณภาพของบัณฑิตเป็นที่น่าเชื่อถือและสาขาภาษาอังกฤษนับเป็นสาขาที่ยังมีความขาดแคลน เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน บัณฑิตส่วนหนึ่งที่มีงานอยู่แล้วก่อนมาศึกษาอาจเปลี่ยนงาน ได้งานที่มีความก้าวหน้าและมีผลตอบแทนที่ดีขึ้น

ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (เปิดปริญญาโทเฉพาะแผน ก เท่านั้น) เป็นไปตามเกณฑ์ คือผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม

 

 1. นักศึกษา

กระบวนการรับนักศึกษา หลักสูตรมีแผนรับนักศึกษาเข้าศึกษาเป็นประจำทุกปี และมีเกณฑ์การรับสมัครอย่างชัดเจน  โดยแบ่งออกเป็นการรับสมัครภายในประเทศและการรับสมัครในต่างประเทศ ภายในประเทศเป็นการรับผ่านศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย และในต่างประเทศเป็นการเดินทางไปดำเนินการรับและคัดเลือกนักศึกษาโดยคณะกรรมการของหลักสูตรคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีการทบทวนกระบวนการและวิธีการรับนักศึกษา โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น คุณภาพของนักศึกษา จำนวนและความพร้อมของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ โดยพิจารณาจากการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งความคิดเห็นจากนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่และคณาจารย์ เช่น ในด้านการเรียนหากผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีผลคะแนนด้านใดด้านหนึ่งไม่สูงเท่าที่ควร ก็จะได้รับการแจ้งเป็นรายบุคคลให้ศึกษาพัฒนาตนเองก่อนเปิดภาคการศึกษาเช่น ด้านทักษะภาษา หรือทักษะการวิจัย เป็นต้นในด้านความเป็นอยู่ มีการให้ข้อมูลกับนักศึกษาใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อให้นักศึกษาใหม่เตรียมความพร้อมในทุกเรื่อง ก่อนเปิดภาคการศึกษาจะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อแนะนำแผนการเรียนและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะกับคณาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่

การควบคุมดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการและการแนะแนว นักศึกษาแต่ละคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ โดยอาจารย์ของสาขาวิชาฯ จะกำหนดชั่วโมงให้คำปรึกษาเพื่อให้นักศึกษาเข้ารับการปรึกษาได้

การคงอยู่และการสำเร็จการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำกับดูแลและการติดตามผลการเรียนของนักศึกษา มีการประชุมเกี่ยวกับผลการประเมินโดยนักศึกษา เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน มีการเก็บข้อมูลการคงอยู่และการสำเร็จการศึกษา ระยะเวลาเฉลี่ยในการสำเร็จการศึกษาและสาเหตุของการตกออกและการใช้ระยะเวลาศึกษานานเกินไป

ความพึงพอใจของนักศึกษา หลักสูตรได้ทำการสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจความต้องการและข้อเสนอแนะจากกลุ่มนักศึกษา และกลุ่มศิษย์เก่า มีการนำผลการสำรวจดังกล่าวนำไปวิเคราะห์เพื่อทำการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ ยังมีข้อคำถามแบบปลายเปิดให้กลุ่มผู้เรียนและกลุ่มอาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อนำไปสู่การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร

การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยมีกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการอุทธรณ์ของนักศึกษา นักศึกษามีสิทธิอุทธรณ์ในกรณีต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยจะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้ออุทธรณ์ของนักศึกษา นอกจากนี้หากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับผลการประเมิน นักศึกษาสามารถสอบถามอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรง หรือผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาฯ ผู้สอนทราบดีว่าจะต้องสามารถอธิบายได้ทันทีและโดยตรงกับนักศึกษา หากนักศึกษามีข้อสงสัยใด ๆ

 1. อาจารย์

ระบบการรับอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยสาขาวิชาฯเป็นผู้กำหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติที่ต้องการ มีการกำหนดให้ผู้สมัครแสดงความสามารถในการสอนและนำเสนอผลงานวิจัยและความเชี่ยวชาญของตนเองแบบปากเปล่าเป็นภาษาอังกฤษต่อที่ประชุมคณาจารย์ และนักศึกษา มีการสอบสัมภาษณ์ คณะกรรมการหลักสูตรรับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์และนักศึกษาประกอบการตัดสินใจรับอาจารย์ใหม่

การคัดเลือกอาจารย์ การสรรหาและรักษาคณาจารย์เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่มีความสำคัญของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้พัฒนากระบวนการการรับสมัคร การคัดเลือก การเลื่อนตำแหน่ง อย่างมีระบบ โดยขั้นตอนต่างๆ เป็นไปตามระบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีคณบดีและหัวหน้าสาขาวิชาร่วมเป็นคณะกรรมการในการสรรหาคณาจารย์ เพื่อให้ได้คณาจารย์ผู้มีคุณสมบัติ ความรู้และ ความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการของสาขาวิชา

ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ มหาวิทยาลัยโดยสถานพัฒนาคณาจารย์มีการจัดการส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาชีพของคณาจารย์ เช่น การจัดการอบรมนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีการให้ทุนคณาจารย์ไปนำเสนองานวิจัยในต่างประเทศ โดยมีงบประมาณสนับสนุนจำนวน 70,000 บาท ต่อคนต่อปี หรือฝึกอบรมในประเทศตามความสนใจ เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน โดยมีงบประมาณสนับสนุนจำนวน 20,000 ต่อคนต่อปี นอกจากนี้ยังมีการให้รางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่คณาจารย์ ซึ่งมีส่วนส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น เช่น รางวัลการสอนดีเด่น รางวัลนักวิจัยหน้าใหม่ รางวัลบริการวิชาการดีเด่น รางวัลการวิจัยดีเด่น เป็นต้น การผลิตผลงานวิชาการของคณาจารย์ในหลักสูตรถือเป็นการทำงานตามพันธกิจอีกด้านหนึ่ง โดยคณาจารย์ในหลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษามีการทำงานวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และนำความรู้ที่ได้จากการทำวิจัยมาส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน อย่างสม่ำเสมอ

 

 1. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

การบริหารจัดการหลักสูตร ใช้รูปแบบการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอันประกอบไปด้วยคณาจารย์ผู้สอนทุกคน โดยมีการประชุมอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง การตัดสินใจจะใช้รูปแบบการระดมสมอง พิจารณาข้อดีข้อเสีย เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพที่สุด

การออกแบบหลักสูตร ควบคุม กำกับการจัดทำรายวิชา ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาการศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา มีทักษะภาษา ทักษะวิจัย ทักษะการสอน และทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยการเรียนการสอนภาษา มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้ ที่สำคัญคือต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต วิชาการและวิชาชีพ โดยมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคมและประเทศชาติ

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน และให้ความเห็นชอบต่อการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามประสงค์คณะกรรมการหลักสูตรมีแผนการกำหนดให้ผู้สอนสอนในรายวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่จะสอน เช่น ด้านวิจัย ด้านการสอนภาษา ด้านการวิเคราะห์ภาษา และด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนภาษา หากมีผู้เชี่ยวชาญในรายวิชานั้น ๆ มากกว่า 1 ท่าน อาจทำการสอนแบบ Team Teaching เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่หลากหลาย และมีโอกาสได้ศึกษากับอาจารย์ที่อาจเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในอนาคตได้ อาจารย์พิเศษหรือวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่จะมาบรรยายในรายวิชาต่าง ๆ ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ

การประเมินผู้เรียน มีการดำเนินให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยกำหนดให้แต่ละวิชามีการประเมินผลการเรียนรู้ตามที่เขียนไว้ใน มคอ.3 ครบทั้ง 5 ด้านคือ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการประกันคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลายขั้นตอน ได้แก่ ก่อนเปิดภาคการศึกษา มอบหมายให้อาจารย์เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนนำเสนอแผนการสอนในรูปแบบมคอ.3 ระหว่างภาคการศึกษา อาจารย์ประจำรายวิชาทำการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอาจารย์ประจำรายวิชาทำรายงานและแผนพัฒนาปรับปรุงรายวิชาในรูปแบบมคอ.5 และมีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร ที่ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน จัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการสำนักวิชา

 

 1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

การบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินและพิจารณาจัดสรรค่าใช้จ่ายตามความจำเป็น โดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่อจัดซื้อตำรา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา หลักสูตรมีความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอน ทั้งห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการห้องสมุดและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งเครื่องฉาย คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและไมโครโฟน

การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณสำหรับซื้อหนังสือ ตำราและวารสารทางวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นประจำทุกปี โดยเวียนแจ้งอาจารย์ให้เสนอชื่อสื่อที่ต้องการ สำหรับอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการและครุภัณฑ์จะมีการประชุมวางแผนจัดทำข้อเสนองบประมาณทุกปีการศึกษา

การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร มีการประเมินความเพียงพอของหนังสือ ตำราวารสารและอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ จากความคิดเห็นของนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน มีการกำหนดคุณสมบัติของบุคลากรให้ตรงตามตำแหน่งงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรต้องผ่านการคัดเลือกและสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะของตำแหน่งงานและนโยบายของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน โดยการฝึกอบรมและการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ มีการจัดสรรทุนประเภทต่างๆ เช่น ทุนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าประชุมสัมมนาในประเทศและทุนเพื่อเสนอผลงานวิชาการ

 

 1. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจำปี

เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี

 หมวดที่ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

 1. 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน

     1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน

– มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา

– มหาวิทยาลัยได้มีการจัดประชุมเพื่อประเมินภารกิจการเรียนการสอนเป็นประจำทุกภาค

การศึกษา

– มหาวิทยาลัยมีสถานพัฒนาคณาจารย์  เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงเทคนิคการเรียนการ

สอน ทั้งรูปแบบและวิธีการสอนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี

รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตผลงานวิจัย การสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้

ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา อันจะส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาดีขึ้น

– การพบปะพูดคุยระหว่างอาจารย์ผู้สอนที่สอนวิชาเดียวกัน หรือสอนต่างรายวิชากับ

นักศึกษากลุ่มเดียวกันระหว่างภาคการศึกษา

     1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน

– การประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษาในแต่ละวิชาทุกภาคการศึกษา

– การประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ในการประชุมสาขาวิชาฯถึงวิธีการสอน

กิจกรรมและงานที่มอบหมายแก่นักศึกษา

– การประเมินภาพรวมของหลักสูตรจากผู้สำเร็จการศึกษา

 1. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

2.1 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมของนักศึกษาปัจจุบันและผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร  โดยใช้การตอบแบบสอบถาม หรือการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

2.2 การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประเมินและผู้เกี่ยวข้อง จากการเยี่ยมชมและข้อมูลในรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร

2.3 การประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต

 

 1. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

มีการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่ได้รับการแต่งตั้ง

 1. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

4.1 อาจารย์ประจำวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลการสอน ปรับปรุงการสอนและรายงานต่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

4.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรติดตามผลการดำเนินงานตามดัชนีตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อที่ 7 จากการประเมินคุณภาพภายในและสรุปผลการดำเนินงานหลักสูตรประจำภาคการศึกษาและประจำปีเสนอต่อที่ประชุมสาขาวิชาฯ

4.3 การปรับปรุงหลักสูตรจะทำทุก 5 ปีเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและของประเทศ

X