ข่าวสาร

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award และ Best Presentation Award ใน SUT International Virtual Conference 2020

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรทิน ขำภิรัฐ ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563

X