ข่าวสาร

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ระดับภาคีเมธีการสอน (Associate Fellow of HEA) ภายใต้หลักสูตรอบรม STARS 2020 

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล
Best Paper Award และ Best Presentation Award
ใน SUT International Virtual Conference 2020

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรทิน ขำภิรัฐ ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม 

ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.สรชัย  กมลลิ้มสกุล ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการสนับสนุนทุนนักวิชาใหม่ วท. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ธวัชพงษ์  พิทักษ์ ที่ได้รับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

X